SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (2024)

Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 7 minutes

SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (1)

Een van de meest populaire en liquide opties waar beleggers in handelen, zijn de SPY options.

SPY, de afkorting voor de SPDR S&P 500 ETF Trust, is een Exchange Traded Fund (ETF) die de prestaties van de S&P 500 Index volgt.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op SPY options en hun kenmerken, voordelen en strategieën voor succesvol handelen. Bent u op zoek naar een broker om SPY options te handelen,klik danhier.

Inhoud

 • SPY options
  • Voordelen van SPY options
  • Voorbeeld SPY options
 • Strategieën voor handelen in SPY options
  • Wat zijn de verschillen tussen SPX options en SPY options?
 • Risico’s van opties
 • Handelen in SPY options via LYNX?

SPY options

SPY options zijn financiële derivaten die beleggers het recht – maar niet de verplichting – geven om de SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs) en binnen een vastgestelde periode (vervaldatum). Deze opties stellen beleggers in staat om te profiteren van prijsbewegingen in de SPY ETF zonder de ETF of onderliggende aandelen daadwerkelijk in bezit te hebben.

De meeste opties hebben een standaard multiplier van 100. Dat betekent dat 1 optie gelijkstaat aan 100 stuks van de SPDR S&P 500 ETF. De SPY ETF handelt momenteel op 447, wat dus weer gelijkstaat aan 1/10 van de . Een optie heeft dus een theoretische waarde van 100 x 447 = $ 44.700. De marginvereisten zijn echter vele malen kleiner en verschillen per optie en optiecombinatie.

SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (2)

Voordelen van SPY options

De voordelen van opties op Amerikaanse ETF’s zijn onder meer de eenvoud en de liquiditeit. In Amerika is er geen enkeleonderliggende waardewaarop meer opties verhandeld worden dan die van de S&P 500. Dagelijks worden er miljoenen opties verhandeld op de SPY.Dit is een belangrijk punt, aangezien veel liquiditeit betekent dat de indirecte kosten voor u laag zijn. Zo zijn de spreads (verschil tussen bied en laat) klein en de transactiekosten van $ 2,40 per optie relatief laag.

Enkele andere voordelen van SPY options zetten we nog even kort op een rij.

 • Diversificatie: SPY options stellen beleggers in staat om blootstelling te krijgen aan de bredere markt zonder individuele aandelen te hoeven kopen.
 • Liquide markt: SPY options behoren tot de meest liquide opties op de markt, wat zorgt voor een gemakkelijke uitvoering van transacties.
 • Flexibiliteit: Beleggers kunnen verschillende strategieën gebruiken, zoals bescherming tegen neerwaartse risico’s of het genereren van extra inkomsten.
 • Hefboomwerking: Opties bieden een potentieel hoger rendement met een relatief lagere investering in vergelijking met het kopen van aandelen of ETF’s. Hiertegenover staat wel een hoger risico.

Amerikaanse opties

Handelen in amerikaanse opties via lynx

Handel eenvoudig en tegen scherpe tarieven in Amerikaanse ETF & aandelenopties, indexopties, futureopties en valutaopties op alle grote Amerikaanse beurzen.

Open een beleggingsrekening

Voorbeeld SPY options

Momenteel staat de SPDR S&P 500 ETF op 447 punten. U verwacht dat de SPY ETF gaat dalen naar 424 punten, aangezien u denkt dat de S&P 500 index met ongeveer 5% gaat corrigeren. U besluit een put optie te kopen met een uitoefenprijs van 440 en de expiratie vindt plaats op 15 september 2023, dat is over 32 dagen.

Voor deze put optie betaalt u $ 4,10 en vanwege de multiplier kost dat u dus $ 410. Dit betekent dat uw break-even punt op 440 – 4,10 = 435,9 punten ligt. De S&P 500 moet met ongeveer 2,5% gedaald zijn tijdens de expiratie om break-even te draaien. Eindigt de SPY ETF boven de 440 punten dan verliest u uw gehele inleg van $ 410. Onder de 435,9 punten maakt u $ 100 winst per iedere punt dat de SPY ETF zakt. In onderstaande prestatiegrafiek uit het TWS handelsplatform wordt schematisch zichtbaar hoe uw positie presteert op de expiratiedag. Zakt de SPY ETF zoals u had verwacht met 5% naar 424,5 punten, dan maakt u $ 1136 winst.

Uiteraard kunt u er in dit voorbeeld ook voor kiezen om een put spread te gebruiken. Daarmee schrijft u gelijktijdig een put optie aan de onderkant, om premie binnen te halen en uw inleg te verkleinen. Hiermee wordt echter ook uw maximale winst beperkt.

SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (3)

Strategieën voor handelen in SPY options

Hieronder benoemen we kort enkele optiestrategieën die beleggers kunnen gebruiken voor het handelen in SPY options. Bekijk ook de uitgebreide artikelen over deze optiecombinaties door te klikken op de naam van de strategie.

Covered Call: Een strategie waarbij een belegger de SPY ETF bezit en call-opties schrijft om extra inkomsten te genereren.

Protective Put: Hierbij koopt een belegger put-opties om zijn bestaande SPY-positie te beschermen tegen neerwaartse prijsbewegingen.

Straddle: Een strategie waarbij een belegger zowel een call-optie als een put-optie koopt, in anticipatie op grote prijsbewegingen.

Iron Condor: Een iron condor is opgebouwd uit vier opties. Met een iron condor spread wordt ingespeeld op een beperkte beweeglijkheid van deonderliggende waarde.

SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (4)

Wat zijn de verschillen tussen SPX options en SPY options?

Naast de SPY options zijn er ook opties beschikbaar op de S&P 500 index (SPX) zelf. SPX en SPY zijn beide financiële instrumenten die verband houden met de S&P 500-index, een belangrijke benchmark voor de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het verschil tussen SPX en SPY options heeft te maken met de aard van het onderliggende instrument en de manier waarop ze worden verhandeld.

Onderliggend instrument

 • SPX options: SPX-opties zijn opties die zijn gebaseerd op de S&P 500-index zelf. Ze hebben de index als hun onderliggende waarde, wat betekent dat hun waarde wordt beïnvloed door de beweging van de S&P 500-index als geheel, niet door de prijs van een specifiek aandeel.
 • SPY options: SPY options zijn opties die zijn gebaseerd op de SPDR S&P 500 ETF Trust, afgekort als SPY. Deze ETF probeert de prestaties van de S&P 500-index te repliceren door daadwerkelijk een portefeuille van aandelen aan te houden die overeenkomt met de samenstelling van de index. SPY options worden beïnvloed door zowel de beweging van de S&P 500-index als de prijsbewegingen van de individuele aandelen in de ETF.

Handelskenmerken

 • SPX options: SPX-opties worden contant afgerekend. Dit betekent dat als u ervoor kiest om een SPX-optie uit te oefenen, u het verschil in contanten ontvangt tussen de uitoefenprijs en de slotwaarde van de S&P 500-index op de uitoefendatum. Fysieke levering van aandelen is niet mogelijk. SPX opties worden afgewikkeld volgens Europese stijl.
 • SPY options: SPY options kunnen fysiek worden afgewikkeld, wat betekent dat als u ervoor kiest om een optie uit te oefenen, u daadwerkelijk de SPY ETF kunt ontvangen of dient te leveren, afhankelijk van uw positie. SPY opties worden afgewikkeld volgens Amerikaanse stijl.

Liquiditeit en kosten

Over het algemeen hebben SPY options vaak een hogere liquiditeit en een hoger handelsvolume dan SPX options. Dit kan resulteren in strakkere bied-laat spreads en meer efficiënte uitvoering van transacties. De transactiekosten voor Amerikaanse opties bedragen $ 2,40 per optiecontract.

Risico’s van opties

Voordat u besluit te gaan handelen in opties is het belangrijk dat u begrijpt dat financiële instrumenten zoals opties risico’s met zich meebrengen. Als de markt de verkeerde richting uitgaat kan dit tot aanzienlijke verliezen leiden. Beleggers moeten daarom goed begrijpen welke risico’s ze lopen voordat ze in opties handelen. Het gebruik vanstop lossorders wordt aangeraden.

S&P 500 opties zijn complexe financiële instrumenten die enige ervaring en kennis vereisen om effectief te kunnen verhandelen. Beleggers moeten daarom het nodige onderzoek doen voordat ze beginnen met handelen in deze opties.

Handelen in SPY options via LYNX?

Via LYNX kunt u zeer voordeligbeleggen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanseaandelenoptiesen indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de bestetrader tools, zoals deOptieTraderen kunt uoptiecombinatiesin zijn geheel naar debeursversturen.

Ontdek het volledige aanbod van LYNX

Hier vindt u gedetailleerde informatie over de producten:
Long call
Short call
Long put
Short put

Covered call: gedekt opties schrijven

Covered put: winstpotentieel in een dalende markt

Opties doorrollen: een verkenning van risicobeheer

LEAPS: de optiestrategie voor de lange termijn

Meest verhandelde opties en aandelen 2022

--- ---

--- (---%)

Mkt Cap

Vol

Hoogste dagkoers

Laagste dagkoers

---

---

---

---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart

Delen:

Tweet

Delen

Whatsapp

Delen

E-mail

Link kopiëren

Printen

Justin Blekemolen

Stuur een bericht naar Justin Blekemolen

As an avid investor and options enthusiast with extensive experience in trading financial derivatives, particularly in the realm of ETF options like SPY options, I bring a wealth of firsthand knowledge and expertise to the table.

Understanding SPY options involves delving into the intricate dynamics of the SPDR S&P 500 ETF Trust, which mirrors the performance of the S&P 500 Index. SPY options grant investors the right, though not the obligation, to buy (call option) or sell (put option) shares of the SPY ETF at a predetermined price (strike price) within a specified period (expiration date).

One key aspect to grasp is the standard multiplier of most options, typically set at 100. This means that one option contract equates to 100 units of the underlying asset—in this case, the SPDR S&P 500 ETF. Therefore, the theoretical value of an option contract can be calculated based on this multiplier and the current price of the ETF.

The allure of SPY options lies in their liquidity and simplicity. With millions of options traded daily on the SPY, the market boasts narrow spreads and relatively low transaction costs. This liquidity is pivotal for efficient trading and ensures that indirect costs remain minimal for investors.

Moreover, SPY options offer numerous advantages, including diversification, liquidity, flexibility, and leverage. These attributes empower investors to navigate various market conditions and employ diverse trading strategies to optimize returns while managing risks effectively.

For instance, strategies like covered calls, protective puts, straddles, and iron condors provide investors with tactical approaches to capitalize on market movements and mitigate downside risks. Each strategy offers distinct advantages and trade-offs, catering to different risk appetites and investment objectives.

It's also crucial to distinguish between SPX options and SPY options. While both are tied to the S&P 500 Index, they differ in their underlying instruments and trading characteristics. SPX options are based directly on the S&P 500 index itself, whereas SPY options derive from the SPDR S&P 500 ETF Trust. Understanding these nuances is essential for crafting informed trading strategies and navigating the options market effectively.

Before delving into options trading, investors must acknowledge the inherent risks involved and conduct thorough research to grasp the complexities of options trading fully. Stop-loss orders and risk management strategies are integral components of a disciplined trading approach, helping investors mitigate potential losses and safeguard their capital.

In summary, trading SPY options demands a nuanced understanding of market dynamics, risk management principles, and strategic execution. With the right knowledge and expertise, investors can leverage SPY options to optimize returns and achieve their financial goals effectively.

SPY options: opties op de grootste S&P 500 ETF ter wereld (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 6086

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.